Algemeen
Door toegang te zoeken tot onze site accepteert u dat u bent gebonden aan deze
gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van onze site.
Deze website wordt beheerd door ons. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van onze site.


Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze
site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming
van de betreffende eigenaar.

Inhoud
De informatie op onze site is betrouwbaar opgenomen,deze dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Elke aansprakelijkheid van
onze site, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van onze site met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming
met ons Privacy Verklaring.

Reservering/Boeking
Als u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld en deze verstuurd, is de reservering definitief.
Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, bel direct. Wij zullen dan in ons systeem controleren of
uw reservering is binnengekomen. LET OP: check ook uw spam en reclame voor de bevestiging.

Betalingen
Er kan betaald worden met Creditcard Online, Ideal, contant, per pin of per Creditcard in de taxi. Bij
Creditcard betalingen word er 5% extra berekend.

Annuleren/wijzigen
U kunt 12 uur van te voren kosteloos annuleren. U kunt de annulering per mail, telefonisch of via
Whatsapp doorgeven. Annuleert u korter dan 12 uur van te voren, dan zijn wij genoodzaakt om 50%
annuleringskosten van de ritprijs in rekening te brengen. Als u online heeft betaald, dan word er 50%
annuleringskosten ingehouden van het terug te storten bedrag. Moest de betaling nog plaatsvinden, dan ontvangt u van ons een factuur van de annuleringskosten. Deze geschiedt binnen 14 dagen overgemaakt te worden. Als de betalingstermijn verstreken is, ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Uitzondering op deze regeling;
mocht uw vlucht geannuleerd zijn, brengen wij uiteraard GEEN kosten in rekening, wel dienen wij een bewijs te krijgen dat de vlucht daadwerkelijk geannuleerd is.

Wijzigen
U kunt uw reserveringen kosteloos wijzigen. U Kunt deze per mail, telefonisch of via Whatsapp doorgeven.

Aansprakelijkheid
Taxi Airport Limo Service sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect ontstaan door het gebruik van onze diensten.
Taxi Airport Limo Service is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die op enige wijze ontstaan uit handelingen van derden.
Taxi Airport Limo Service is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Taxi Airport Limo Service kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door ander omstandigheden van zowel Taxi Airport Limo Service en of de chauffeurs zijn.